Recykling, czyli właściwe gospodarowanie odpadami i zużytym sprzętem.

Ustawa o recyklingu nakłada na każde przedsiębiorstwo obowiązek gospodarowania odpadami. Czy będzie tu chodziło o recykling sprzętu czy o recykling samochodów, bez wyjątku każdy wytwórca i handlowiec ma obowiązek zająć się odpadami i opakowaniami. O ile selektywna zbiórka odpadów zależy właściwie od dobrej woli każdego z nas, o tyle już w przypadku zużytego sprzętu ustawa o zużytym sprzęcie nakłada na nas obowiązek oddania go do specjalnego punktu gromadzącego zużyty sprzęt. Jeśli zużyty sprzęt porzucimy na wysypisko będzie nam groziła grzywna w wysokości nawet do 5 tys. zł. Pamiętać należy o tym, że z elektrośmieci jeszcze przez długi czas wydobywają się do gleby i wód gruntowych szkodliwe substancje toksyczne. Natomiast recykling takich sprzętów pozwala nie tylko chronić nasza środowisko naturalne, ale również produkować nowe sprzęty przy mniejszym wykorzystaniu energii. Zużyty sprzęt elektroniczny można również oddawać przy okazji kupna sprzętu nowego. Zwykle też, gdy kupujemy nowy sprzęt opłacamy tzw. opłatę produktową, która jest kosztem jego recyklingu.

Niezwykle groźne dla środowiska i jego naturalnych zasobów są odpady niebezpieczne, do których należą m.in. odpady medyczne. Ich odbiorem od firm i placówek medycznych zajmuje się organizacja odzysku. Odpowiednia ich utylizacja umożliwia ochronę środowiska i zabezpiecza je przed przedostaniem się do gleby, powietrza i wód bardzo toksycznych i szkodliwych substancji.

Wydaje się, że nieco mniejsze zagrożenie niosą za sobą odpady komunalne takie jak tworzywa sztuczne, papier czy szkło, których w każdym gospodarstwie domowym gromadzimy co dzień bardzo dużo. Jednak tylko właściwe gospodarowanie nimi pozwala na ochronę środowiska. Dlatego tak ważne jest segregowanie tych odpadów, czemu służą specjalnie oznaczone pojemniki.

Ważną kwestią jest również recykling akumulatorów oraz pojazdów. Akumulatory zawierają niezwykle toksyczne substancje chemiczne. Nie poddając ich recyklingowi narażamy siebie i nasze otoczenie na ogromne niebezpieczeństwo. To samo dotyczy pojazdów. Pojazdy wycofuje się z ruchu po uprzednim oddaniu ich na złom.